VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Varianten 20-80learning:  

Alle 20-80earningvarianten zijn gebaseerd op twee basisprincipes en vier pijlers: 

1. Ontsaaiing
Onderwijs dient ontsaaid te worden. Het onderwijs is goed geregeld met CE-eindtermen en interessante vervolgstudies. Toch ervaren pubers school als saai en er is hoge uitval op mbo, hbo en wo. 20-80learning ontwikkelt permanent en samen met de members onderwijs, dat ontsaait en dat voldoening geeft.

2. Doelgerichtheid
Oorzaken voor onzekerheid bij jongeren in keuzes maken zijn de democratisering, de individualisering, de social media en het neoliberalisme. Ouders gebruikten tot 1970 hun metacognitie door een meer top-downhouding in de opvoeding, waardoor de jeugd begrensd en wellicht meer behoed werd. 20-80learning richt haar programma op doelen stellen en keuzes maken.

Vrijheid

Vrijheid binnen elastische kaders leidt tot efficiënte creativiteit. Ieder mens moet de vrijheid nemen om zich binnen maatschappelijk verantwoorde kaders te focussen op de kracht van de eigen persoonlijkheid. Ondernemendheid genereert out of the box-denken: ieder mens is de ondernemer van zijn eigen leven.

Real life

In de samenleving is het niet alleen vrijheid: er zijn eisen en verwachtingen, waaraan iemand moet voldoen. Buitenschools leren in bedrijven en vervolgstudies helpen bewezen bij de studiekeuze en leiden tot uitvalreductie en tevredenheid.  Door toepassingsgericht en praktijkgericht leren komen leerling en docent tot leer- en doceerinzichten.

Vorming

Psychologie en communicatie maken een puber krachtiger, metacognitiever. Daarnaast versterkt filosofie het besef van het bestaan van normen en waarden. Ook is het kennismaken met andere culturen waardevol. Wat kan leiden tot meer maatschappelijke verantwoordelijkheid en tot een bewuster wereldburgerschap.

Motivatie

De leerling kan zijn profiel uitbreiden of verdiepen. Of de leerling kan er juist een ander profiel aan toevoegen. Hij personaliseert zijn onderwijs. Hierdoor wordt hij meer gemotiveerd en kan zich beter focussen op competenties. Door dit extracurriculaire deel ervaart de leerling waar zijn kracht zit. Door bewustwording van de persoonlijke leerhouding komt de leerling op voorsprong.